головна сторінка   |   e-mail
Загальна iнформацiя

Робоча програма
 • Мета i завдання викладання навчальної дисциплiни
 • Змiст навчальної дисциплiни
 • Рейтингова система оцiнювання
 • Спеціальність 6.050102
 • Спеціальність 6.050101
 • Спеціальність 6.050103
 • Спеціальність 6.050103/403
  Викладацький склад
  Основна та додаткова лiтература


  Iнститут заочного та дистанцiйного навчання

  Викладацький склад
  Навчально-методичнi матерiали
 • Витяг з робочої програми

  2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

  2.1. Тематичний план навчальної дисциплiни


  2.2. Проектування дидактичного процесу з видiв навчальних занять

  2.2.1. Лекцiйнi заняття, їх тематика i обсяг
  2.2.2. Лабораторнi заняття, їх тематика i обсяг


  2.2.3.1. Курсова робота

  Курсовий проект (КП) з дисципліни виконується у четвертому семест-рі, відповідно до затверджених в установленому порядку методичних реко-мендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння всього навчального матеріалу дисци-пліни.

  Виконання КП є важливим етапом у підготовці до виконання диплом-ного проекту (роботи) майбутнього фахівця з комп’ютерних систем та мереж.

  Завдання на курсове проектування передбачає розробку арифметико-логічного пристрою (АЛП). До складу АЛП входять операційний блок (ОБ), блок керування (керуючий автомат КА) і блок контролю.

  Перелік документів, які підлягають розробці:
  • технічне завдання;
  • пояснювальна записка;
  • структурна, функціональна та принципіальна схеми арифметико-логічного пристрою;
  • мікропрограми, змістовні та закодовані граф-схеми алгоритму зада-них операцій.

  Час, потрібний для виконання курсового проекту, – до 54 годин само-стійної роботи.


  Навчально-методичнi матерiали
  Конспект лекцiй
  Курсовий проект
  Розрахунково-графічна робота
  Домашня робота
  I модуль "Елементи та послідовнісні вузли комп’ютерної схемотехніки
 • Методичнi вказiвки з виконання лабораторних робiт 1-5
 • Приклади завдань для модульного контролю
  II модуль "Комбінаційні вузли комп’ютерної схемотехніки"
 • Методичнi вказiвки з виконання лабораторних робiт 6-10
 • Приклади завдань для модульного контролю
  III модуль "Мікропроцесори та основні пристрої комп’ютера"
 • Методичнi вказiвки з виконання лабораторних робiт 11-16
 • Приклади завдань для модульного контролю
  IV модуль "Інтерфейси мікропроцесорних систем"
 • Методичнi вказiвки з виконання лабораторних робiт 17-20
 • Приклади завдань для модульного контролю
 • ФАКУЛЬТЕТ КІБЕРБЕЗПЕКИ, КОМП'ЮТЕРНОЇ ТА ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ   |   КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ