головна сторінка   |   e-mail
Загальна iнформацiя

Робоча програма
 • Мета i завдання викладання навчальної дисциплiни
 • Змiст навчальної дисциплiни
 • Рейтингова система оцiнювання
 • Спеціальність 6.050102
 • Спеціальність 6.050101
 • Спеціальність 6.050103
 • Спеціальність 6.050103/403
  Викладацький склад
  Основна та додаткова лiтература


  Iнститут заочного та дистанцiйного навчання

  Викладацький склад
  Навчально-методичнi матерiали
 • Витяг з робочої програми

  1.1. Мета викладання навчальної дисципліни

  Дисципліна „Комп’ютерна схемотехніка” є однією з базових в системі знань та вмінь, що формують профіль бакалавра в напрямку комп’ютерної інженерії за спеціальністю „Комп’ютерні системи та мережі”.
  Метою викладання дисципліни „Комп’ютерна схемотехніка” є вивчення фізичних та логічних принципів побудови електронних схем цифрових елементів і функціональних вузлів та їх використання в пристроях ЕОМ.
  Вивчення дисципліни „Комп’ютерна схемотехніка” дає студентам необхідну теоретичну та практичну підготовку для освоєння типових технічних засобів сучасної комп’ютерної техніки.

  1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни

  Дати студентам теоретичну та практичну підготовку в області проектування та експлуатації технічних засобів сучасної комп’ютерної техніки.

  1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

  Перелік знань, якими повинен оволодіти студент при вивченні дисципліни:
  • ефективно обслуговувати обчислювальні засоби в підрозділах цивільної авіації та галузях народного господарства України;
  • технічно грамотно експлуатувати комп’ютерні системи;
  • забезпечувати обчислювальні центри сучасною комп’ютерною технікою;
  • вдосконалювати методи експлуатації обчислювальної техніки, враховуючи вимоги метрології, охорони праці та навколишнього середовища.

  1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни

  У результаті вивчення дисципліни „Схемотехніка ЕОМ” студент повинен:
  Знати:
  • класифікацію та призначення основних типів цифрових елементів, фізичні принципи їх побудови та логічні основи функціонування;
  • характеристики, параметри типових логічних та тригерних елементів, номенклатуру і функціональне призначення інтегральних мікросхем різного ступеню інтеграції;
  • типові схемотехнічні рішення функціональних вузлів послідовнісного та комбінаційного типів, аналого-цифрових та цифро-аналогових перетворювачів;
  • основи аналізу та розрахунку цифрових схем з використанням пакетів програм систем автоматизованого проектування.
  У результаті вивчення дисципліни „Схемотехніка ЕОМ” студент повинен:
  Вміти:
  • оптимально вибирати систему цифрових інтегральних елементів для проектування пристроїв ЕОМ;
  • розбиратися в принципіальних, функціональних та структурних схемах цифрових пристроїв;
  • вимірювати параметри цифрових мікросхем, налагоджувати і випробувати пристрої обчислювальної техніки;
  • проектувати на основі сучасних інтегральних мікросхем типові комбінаційні та послідовнісні функціональні вузли ЕОМ;
  • працювати з технічною документацією, літературою, довідниками, стандартами;
  • враховувати вимоги метрології, охорони праці та навколишнього середовища.

  1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів

  Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з двох навчальних модулів.

  1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 „Елементи та послідовнісні вузли схемотехніки ЕОМ” студент повинен:

  Знати:
  • класифікацію та призначення основних типів цифрових елементів;
  • характеристики, параметри типових логічних та тригерних елементів, номенклатуру і функціональне призначення інтегральних мікросхем різного ступеню інтеграції;
  • фізичні принципи побудови та логічні основи функціонування елементів та послідовнісних функціональних вузлів ЕОМ.
  Вміти:
  • оптимально обирати систему цифрових інтегральних елементів для проектування пристроїв ЕОМ;
  • розбиратися в принципіальних, функціональних та структурних схемах цифрових пристроїв;
  • проектувати типові послідовнісні функціональні вузли ЕОМ на основі сучасних інтегральних мікросхем.

  1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №2 „Комбінаційні вузли та основні пристрої комп’ютерів” студент повинен:

  Знати:
  • типові схемотехнічні рішення функціональних вузлів комбінаційного типу, аналого-цифрових та цифро-аналогових перетворювачів;
  • основи аналізу та розрахунку цифрових схем з використанням пакетів програм систем автоматизованого проектування.
  Вміти:
  • проектувати на основі сучасних інтегральних мікросхем типові комбінаційні функціональні вузли ЕОМ;
  • працювати з технічною документацією, довідниками, стандартами.

  Навчально-методичнi матерiали
  Конспект лекцiй
  Курсовий проект
  Розрахунково-графічна робота
  Домашня робота
  I модуль "Елементи та послідовнісні вузли комп’ютерної схемотехніки
 • Методичнi вказiвки з виконання лабораторних робiт 1-5
 • Приклади завдань для модульного контролю
  II модуль "Комбінаційні вузли комп’ютерної схемотехніки"
 • Методичнi вказiвки з виконання лабораторних робiт 6-10
 • Приклади завдань для модульного контролю
  III модуль "Мікропроцесори та основні пристрої комп’ютера"
 • Методичнi вказiвки з виконання лабораторних робiт 11-16
 • Приклади завдань для модульного контролю
  IV модуль "Інтерфейси мікропроцесорних систем"
 • Методичнi вказiвки з виконання лабораторних робiт 17-20
 • Приклади завдань для модульного контролю
 • ФАКУЛЬТЕТ КІБЕРБЕЗПЕКИ, КОМП'ЮТЕРНОЇ ТА ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ   |   КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ